ZnakMěsto Příbor
POZVÁNKA
na 28. zasedání Zastupitelstva města Příbora, které se uskuteční dne 14.09.2022
v jednacím sále piaristického kláštera se začátkem v 16:00 hodin.
Pozvánka slouží současně členům Zastupitelstva města Příbora jako doklad pro zaměstnavatele k poskytnutí pracovního volna ve smyslu § 71 zákona č. 128/2000 Sb., ze dne 12.04.2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Program 28. zasedání zastupitelstva města
Č.Projednávaný materiálPředkládáPoznámka
1. Zahájení, schválení programuIng. arch. Jan Malík
2. Zpráva o činnosti Rady města PříboraIng. arch. Jan Malík
3. Kontrola plnění dříve přijatých usneseníIng. arch. Jan Malík
4. Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZMIng. arch. Jan Malík
5. Zápisy z výborů ZMIng. arch. Jan Malík
6. Převzetí pozemků po dokončení silnice D 48 - Ředitelství silnic a dálnic ČRIng. arch. Jan Malík
7. Převzetí pozemků pod chodníkovým tělesem v k. ú. Hájov - Moravskoslezský krajMgr. Pavel Netušil
8. Převzetí podílu k pozemku parc. č. 415/25 k. ú. Hájov - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkovýchMgr. Pavel Netušil
9. Pozemek parc. č. 2178/28 k. ú. Příbor - podmínky prodejeMgr. Pavel Netušil
10. Bytová výstavba v lokalitě Za školou Npor. Loma - režim užívání předzahrádek a parkovacích plochMgr. Pavel Netušil
11. Program Dědictví - změna účelu získaného příspěvkuIng. arch. Jan Malík
12. Zajištění finančních prostředků na nákup služebního vozidla pro Městský úřad PříborIng. arch. Jan Malík
13. Jednací řád Zastupitelstva města PříboraIng. arch. Jan Malík
14. Výsledek hospodaření města Příbora za 1. pololetí 2022Ing. arch. Jan Malík
15. Informace o žádosti Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín o podporu v rámci dotačního programu Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITIMgr. Pavel Netušil
16. Zpráva o stavu pohledávek a závazků města a jeho organizací k 30.06.2022Mgr. Pavel Netušil
17. Návrh rozpočtového opatření č. 4 města Příbora na rok 2022Ing. arch. Jan Malík
18. Žádosti o poskytnutí individuálních dotacíIng. arch. Jan Malík
19. Návrhy, podněty a připomínky členů ZMIng. arch. Jan Malík
20. ZávěrIng. arch. Jan Malík
Ing. arch. Jan Malík, v.r.
starosta
Za správnost: Pavla Urbanová, referent