ZnakMěsto Příbor
POZVÁNKA
na 26. zasedání Zastupitelstva města Příbora, které se uskuteční dne 25.05.2022
v jednacím sále piaristického kláštera se začátkem v 16:00 hodin.
Pozvánka slouží současně členům Zastupitelstva města Příbora jako doklad pro zaměstnavatele k poskytnutí pracovního volna ve smyslu § 71 zákona č. 128/2000 Sb., ze dne 12.04.2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Program 26. zasedání zastupitelstva města
Č.Projednávaný materiálPředkládáPoznámka
1. Zahájení, schválení programuIng. arch. Jan Malík
2. Zpráva o činnosti Rady města PříboraIng. arch. Jan Malík
3. Kontrola plnění dříve přijatých usneseníIng. arch. Jan Malík
4. Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZMIng. arch. Jan Malík
5. Zápisy z výborů ZMIng. arch. Jan Malík
6. Převzetí pozemku parc. č. 3110/1 k. ú. Příbor - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkovýchMgr. Pavel Netušil
7. Převzetí pozemků parc. č. 699/1 a 699/2 k. ú. Klokočov u Příbora - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkovýchMgr. Pavel Netušil
8. Výkup pozemku parc. č. 1395/3 k. ú. Příbor - Pavel a Alena GrodzoviMgr. Pavel Netušil
9. Převzetí pozemku parc. č. 1546 k. ú. SedlniceMgr. Pavel Netušil
10. Prodej částí pozemků parc. č. 2395/2 a 2396/2 k. ú. PříborMgr. Pavel Netušil
11. Závěrečná inventarizační zpráva města Příbora za rok 2021Mgr. Pavel Netušil
12. Zpráva o stavu pohledávek města k 31.12.2021Mgr. Pavel Netušil
13. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2021Ing. arch. Jan Malík
14. Závěrečný účet města Příbora za rok 2021Ing. arch. Jan Malík
15. Schválení účetní závěrky za rok 2021Ing. arch. Jan Malík
16. Rozpočtové opatření č. 2 provedené v kompetenci rady městaIng. arch. Jan Malík
17. Koncepce provozu školských a předškolních zařízení ve městě PříbořeMgr. Pavel Netušil
18. Žádost Tělovýchovné jednoty Příbor, z. s. o poskytnutí individuální dotaceIng. arch. Jan Malík
19. Návrhy, podněty a připomínky členů ZMIng. arch. Jan Malík
20. ZávěrIng. arch. Jan Malík
Ing. arch. Jan Malík, v.r.
starosta
Za správnost: Pavla Urbanová, referent