ZnakMěsto Příbor
POZVÁNKA
na 6. zasedání Zastupitelstva města Příbora, které se uskuteční dne 26.06.2019
v jednacím sále piaristického kláštera se začátkem v 16:00 hodin.
Pozvánka slouží současně členům Zastupitelstva města Příbora jako doklad pro zaměstnavatele k poskytnutí pracovního volna ve smyslu § 71, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., ze dne 12.04.2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Program 6. zasedání zastupitelstva města
Č.Projednávaný materiálPředkládáPoznámka
1. Zahájení, schválení programuIng. arch. Jan Malík
2. Kontrola plnění dříve přijatých usneseníIng. arch. Jan Malík
3. Zpráva o činnosti Rady města PříborIng. arch. Jan Malík
4. Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZMIng. arch. Jan Malík
5. Zápisy z výborů ZMIng. arch. Jan Malík
6. Komplexní pozemkové úpravy k. ú. Příbor a k. ú. Prchalov - plán společných zařízeníMgr. Pavel Netušil
7. Pravidla pro majetkoprávní nakládání s pozemky - novelaMgr. Pavel Netušil
8. Převod spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 2797/10 k. ú. PříborMgr. Pavel Netušil
9. Převod pozemků parc. č. 3039/1 a 3039/2 k. ú. Příbor - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkovýchMgr. Pavel Netušil
10. Prodej části pozemku parc. č. 283/1 k. ú. Klokočov u PříboraMgr. Pavel Netušil
11. Lokalita Za školou Npor. Loma - Pravidla pro prodej, Regulativy zástavbyIng. arch. Jan Malík
12. Rozpočtové opatření č. 3 města Příbor na rok 2019Ing. arch. Jan Malík
13. Žádost o udělení výjimky z regulativů v lokalitě Za školou Z 43Ing. arch. Jan Malík
14. Podoba a obsah exteriérových výstavních prvkůIng. arch. Jan Malík
15. Program Dědictví pro rok 2019Ing. arch. Jan Malík
16. Bezúplatný převod movitého majetkuMgr. Pavel Netušil
17. Petice - Discgolfové hřištěIng. arch. Jan Malík
18. Výroční zpráva města Příbor za rok 2018Ing. arch. Jan Malík
19. Plán práce ZM na 2. pololetí roku 2019Ing. arch. Jan Malík
20. Návrhy, podněty a připomínky členů ZMIng. arch. Jan Malík
21. ZávěrIng. arch. Jan Malík
Ing. arch. Jan Malík, v.r.
starosta
Za správnost: Lucie Boháčová, referent