ZnakMěsto Příbor
POZVÁNKA
na 19. zasedání Zastupitelstva města Příbora, které se uskuteční dne 26.05.2021
v jednacím sále piaristického kláštera se začátkem v 16:00 hodin.
Pozvánka slouží současně členům Zastupitelstva města Příbora jako doklad pro zaměstnavatele k poskytnutí pracovního volna ve smyslu § 71, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., ze dne 12.04.2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Program 19. zasedání zastupitelstva města
Č.Projednávaný materiálPředkládáPoznámka
1. Zahájení, schválení programuIng. arch. Jan Malík
2. Zpráva o činnosti Rady města PříboraIng. arch. Jan Malík
3. Kontrola plnění dříve přijatých usneseníIng. arch. Jan Malík
4. Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZMIng. arch. Jan Malík
5. Zápisy z výborů ZMIng. arch. Jan Malík
6. Prodej nemovitostí na ul. Masarykově v Příboře - budova č. p. 586 a související pozemkyIng. arch. Jan Malík
7. Majetkoprávní vypořádání - Kompostárna TOČNAMgr. Pavel Netušil
8. Majetkoprávní vypořádání užívání pozemků v k. ú. Hájov - Raškův chodníkMgr. Pavel Netušil
9. Požární řád města PříboraIng. arch. Jan Malík
10. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města PříboraIng. arch. Jan Malík
11. Metodika k uznatelným nákladům financovaných z programových dotací města PříboraIng. arch. Jan Malík
12. Zmařená investice - návrh na odepsání z účtu 042Mgr. Pavel Netušil
13. Žádost ZŠ Npor. Loma o souhlas s podáním žádosti o podporu v rámci 24. výzvy MAS Lašsko, z. s. - IROP - Základní vzděláváníMgr. Pavel Netušil
14. Zpráva o stavu pohledávek města k 31.12.2020Mgr. Pavel Netušil
15. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2020Ing. arch. Jan Malík
16. Závěrečný účet města Příbora za rok 2020Ing. arch. Jan Malík
17. Schválení účetní závěrky za rok 2020Ing. arch. Jan Malík
18. Závěrečná inventarizační zpráva města Příbora za rok 2020Mgr. Pavel Netušil
19. Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody mateřských škol zřízených městem PříborMgr. Pavel Netušil
20. Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Příbor a část školského obvodu základní školy zřízené městem.Mgr. Pavel Netušil
21. Vyhodnocení řízení pro poskytování veřejné finanční podpory materiálně technické základny z rozpočtu města Příbora na rok 2021Ing. arch. Jan Malík
22. Vyhodnocení smlouvy o spolupráci Lašské brány BeskydIng. arch. Jan Malík
23. Návrhy, podněty a připomínky členů ZMIng. arch. Jan Malík
24. ZávěrIng. arch. Jan Malík
Ing. arch. Jan Malík
starosta
Za správnost: Veronika Liberdová, DiS., referent