ZnakMěsto Příbor
POZVÁNKA
na 23. zasedání Zastupitelstva města Příbora, které se uskuteční dne 15.12.2021
v jednacím sále piaristického kláštera se začátkem v 16:00 hodin.
Pozvánka slouží současně členům Zastupitelstva města Příbora jako doklad pro zaměstnavatele k poskytnutí pracovního volna ve smyslu § 71 zákona č. 128/2000 Sb., ze dne 12.04.2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Program 23. zasedání zastupitelstva města
Č.Projednávaný materiálPředkládáPoznámka
1. Zahájení, schválení programuIng. arch. Jan Malík
2. Zpráva o činnosti Rady města PříboraIng. arch. Jan Malík
3. Kontrola plnění dříve přijatých usneseníIng. arch. Jan Malík
4. Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZMIng. arch. Jan Malík
5. Zápisy z výborů ZMIng. arch. Jan Malík
6. Prodej části pozemku parc. č. 3252/1 k. ú. PříborMgr. Pavel Netušil
7. Prodej části pozemku parc. č. 479/1 k. ú. Klokočov u Příbora - ul. HlubokáMgr. Pavel Netušil
8. Plocha R2 - výkup pozemků parc. č. 2178/12 a 2251/8 k. ú. PříborMgr. Pavel Netušil
9. Převzetí pozemků po dokončení silnice D 48 - Ředitelství silnic a dálnic ČRMgr. Pavel Netušil
10. Žádost o snížení odstupové vzdálenosti v lokalitě Za Školou na parc. č. 2178/7 v k. ú. PříborIng. arch. Jan Malík
11. Žádosti o změnu Územního plánu PříboraIng. arch. Jan Malík
12. Přesun finančního příspěvku v rámci programu Dědictví do roku 2022Ing. arch. Jan Malík
13. Plán práce ZM na 1. pololetí roku 2022Ing. arch. Jan Malík
14. Statut sociálního fondu města PříboraIng. arch. Jan Malík
15. Obecně závazná vyhláška města Příbora o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářstvíMgr. Pavel Netušil
16. Čištění odpadních vod z domácností nepřipojených na kanalizační řad a čistírnu odpadních vodMgr. Pavel Netušil
17. Kotlíkové dotace - 4. výzvaMgr. Pavel Netušil
18. Střednědobý výhled rozpočtu města Příbor na roky 2023-2025Ing. arch. Jan Malík
19. Návrh rozpočtu města Příbora na rok 2022Ing. arch. Jan Malík
20. Rozpočtové opatření č. 5 provedené v kompetenci rady městaIng. arch. Jan Malík
21. Návrh rozpočtového opatření č. 6 města Příbora na rok 2021Ing. arch. Jan Malík
22. Možnosti řešení kapacity v mateřských školách v PříbořeMgr. Pavel Netušil
23. Záměr Moravskoslezského kraje přesunout CETRAT, pobočku Muzea Novojičínska, z Příbora do Nové HorkyMgr. Pavel Netušil
24. Návrhy, podněty a připomínky členů ZMIng. arch. Jan Malík
25. ZávěrIng. arch. Jan Malík
Ing. arch. Jan Malík, v.r.
starosta
Za správnost: Veronika Liberdová, DiS., referent