ZnakMěsto Příbor
POZVÁNKA
na 4. zasedání Zastupitelstva města Příbora, které se uskuteční dne 22.03.2023
v jednacím sále piaristického kláštera se začátkem v 16:00 hodin.
Pozvánka slouží současně členům Zastupitelstva města Příbora jako doklad pro zaměstnavatele k poskytnutí pracovního volna ve smyslu § 71 zákona č. 128/2000 Sb., ze dne 12.04.2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Program 4. zasedání zastupitelstva města
Č.Projednávaný materiálPředkládáPoznámka
1. Zahájení, schválení programuIng. arch. Jan Malík
2. Zpráva o činnosti Rady města PříboraIng. arch. Jan Malík
3. Kontrola plnění dříve přijatých usneseníIng. arch. Jan Malík
4. Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZMIng. arch. Jan Malík
5. Zápisy z výborů ZMIng. arch. Jan Malík
6. Svěření kompetencí místostarostovi města PříboraIng. arch. Jan Malík
7. Zprávy o veřejném pořádku a bezpečnosti za rok 2022Ing. arch. Jan Malík
8. Vyhodnocení smlouvy o spolupráci Lašské brány BeskydIng. arch. Jan Malík
9. Nemovitosti na ul. Masarykově v Příboře - Vlasta TrojčínskáIng. arch. Jan Malík
10. Pozemky parc. č. 3179/1 a 3175/1 k. ú. Příbor - nabídka prodejeIng. Bohuslav Majer
11. Směna pozemků v k. ú. Prchalov - Římskokatolická farnost PříborIng. Bohuslav Majer
12. Užívání částí pozemků parc. č. 2176/7 a 2178/67 k. ú. PříborIng. Bohuslav Majer
13. Převzetí pozemků pod účelovou komunikací na ul. FrenštátskéIng. Bohuslav Majer
14. Komplexní pozemkové úpravy - plán společných zařízení k. ú. PrchalovIng. Bohuslav Majer
15. Výkup pozemku - městský hřbitovIng. Bohuslav Majer
16. Stavební úpravy objektu č. p. 118Ing. arch. Jan Malíkzávazek financování v roce 2024
17. Stavební úpravy objektu č. p. 118 - snížení smluvní pokutyIng. arch. Jan Malík
18. Žádosti o změnu Územního plánu PříboraIng. arch. Jan Malík
19. Stížnost - nezařazení pozemku parc. č. 2650/11 v k. ú. Příbor do další fáze projednávání Změny č. 3 Územního plánu PříboraIng. arch. Jan Malík
20. Program regenerace 2023Ing. arch. Jan Malík
21. Obecně závazná vyhláška o pořádání kulturních akcí a o omezení a o nočním kliduIng. arch. Jan Malík
22. Delegát za město Příbor na Valnou hromadu spol. ASOMPO, a.s.Ing. Bohuslav Majer
23. Rozpočtového opatření č. 7 města Příbora na rok 2022 provedené v kompetenci rady městaIng. arch. Jan Malík
24. Návrh rozpočtového opatření č. 1 města Příbora na rok 2023Ing. arch. Jan Malík
25. Nedostatečná kapacita školských a předškolních zařízení ve městě PříbořeIng. arch. Jan Malík
26. Vyhodnocení řízení přidělování dotací v oblasti provoz a činnost pro rok 2023Ing. arch. Jan Malík
27. Vyhodnocení řízení přidělování dotací v oblasti granty pro rok 2023Ing. arch. Jan Malík
28. Vyhodnocení řízení přidělování dotací v oblasti sociálních služeb pro rok 2023Ing. Bohuslav Majer
29. Žádost Diakonie ČCE - střediska v Ostravě o finanční příspěvek na provozování dopravy seniorů DiakonáčekIng. Bohuslav Majer
30. Informace ke komunitnímu plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Příboře Ing. Bohuslav Majer
31. Zpráva o plnění priorit a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Příbora a obcí Kateřinice a Skotnice na období 2021 - 2023 za rok 2022Ing. Bohuslav Majer
32. Zpráva o plnění priorit a opatření III. Plánu rozvoje rodinné politiky města Příbora na období 2021 - 2023 za rok 2022Ing. Bohuslav Majer
33. Návrhy, podněty a připomínky členů ZMIng. arch. Jan Malík
34. ZávěrIng. arch. Jan Malík
Ing. arch. Jan Malík, v. r.
starosta
Za správnost: Veronika Vališová, DiS., referent