ZnakMěsto Příbor
POZVÁNKA
na 27. zasedání Zastupitelstva města Příbora, které se uskuteční dne 22.06.2022
v jednacím sále piaristického kláštera se začátkem v 16:00 hodin.
Pozvánka slouží současně členům Zastupitelstva města Příbora jako doklad pro zaměstnavatele k poskytnutí pracovního volna ve smyslu § 71 zákona č. 128/2000 Sb., ze dne 12.04.2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Program 27. zasedání zastupitelstva města
Č.Projednávaný materiálPředkládáPoznámka
1. Zahájení, schválení programuIng. arch. Jan Malík
2. Zpráva o činnosti Rady města PříboraIng. arch. Jan Malík
3. Kontrola plnění dříve přijatých usneseníIng. arch. Jan Malík
4. Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZMIng. arch. Jan Malík
5. Zápisy z výborů ZMIng. arch. Jan Malík
6. Budoucnost památkových objektů č. p. 44 a 45 na náměstí Sigmunda FreudaIng. arch. Jan Malík
7. Převod pozemku parc. č. 2722/3 k. ú. Příbor - město KopřivniceMgr. Pavel Netušil
8. Převzetí pozemků po dokončení silnice D 48 - Ředitelství silnic a dálnic ČRMgr. Pavel Netušil
9. Pozemek parc. č. 2178/28 k. ú. Příbor - uplatnění předkupního právaMgr. Pavel Netušil
10. Lokalita Za školou Npor. Loma - veřejná soutěž o zřízení práva stavby pro bytovou výstavbu na pozemku parc. č. 2178/7 k. ú. PříborIng. arch. Jan Malík
11. Zpráva o uplatňování ÚP Příbora a schválení zadání Změny č. 3 ÚP PříboraIng. arch. Jan Malík
12. Program Dědictví 2022Ing. arch. Jan Malík
13. Návrh na udělení ceny obceIng. arch. Jan Malík
14. Výroční zpráva města Příbora za rok 2021Ing. arch. Jan Malík
15. Plán práce ZM na 2. pololetí roku 2022Ing. arch. Jan Malík
16. Návrh rozpočtového opatření č. 3 města Příbora na rok 2022Ing. arch. Jan Malík
17. Žádost Bc. Jana Tyllicha, DiS., o poskytnutí individuální dotaceIng. arch. Jan Malík
18. Návrhy, podněty a připomínky členů ZMIng. arch. Jan Malík
19. ZávěrIng. arch. Jan Malík
Ing. arch. Jan Malík, v.r.
starosta
Za správnost: Veronika Liberdová, DiS., referent